Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

got a laptop, unable to get ie to work right, so I'm unable to download firefox. what do I need to do to get firefox loaded on thumb drive, then to laptop

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi finitarry

more options

how do you load firefox on thumb drive, to install on a very ill laptop.

Giải pháp được chọn

Download Firefox with the computer you are using right now, and copy the installer onto a thumb drive.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Download Firefox with the computer you are using right now, and copy the installer onto a thumb drive.