Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my history cannot be cleared

  • Không có trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I can't seem to clear my history. I tried doing it by the instructions on the "Clear Recent History" page, both the "How do I clear my history?" method and the "How do I remove a single website from my history?", but the links still show on the history bar. I also tried CCleaner with the most recent update, but it didn't work. I also tried uninstalling and reinstalling Firefox, but the links are still there. None of the links are bookmarked with the yellow star. How do I clear my history?

I can't seem to clear my history. I tried doing it by the instructions on the "Clear Recent History" page, both the "How do I clear my history?" method and the "How do I remove a single website from my history?", but the links still show on the history bar. I also tried CCleaner with the most recent update, but it didn't work. I also tried uninstalling and reinstalling Firefox, but the links are still there. None of the links are bookmarked with the yellow star. How do I clear my history?