Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get Firefox to recognize the 9.0 upgrade?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi phylflash

more options

I recently downloaded 9.0 and installed it. But after I reboot my computer and open Firefox, I get the notice that 9.0 is available and I should upgrade now.

Giải pháp được chọn

Hi phylflash,

It says in your system details that you are definitely running the latest version of Firefox. Where are you seeing this message? Is it at:

www.google.com/firefox/

If it is, this is a known problem. Take a look at the post by cor-el in this thread. Hopefully that helps!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi phylflash,

It says in your system details that you are definitely running the latest version of Firefox. Where are you seeing this message? Is it at:

www.google.com/firefox/

If it is, this is a known problem. Take a look at the post by cor-el in this thread. Hopefully that helps!

more options

OK. I'll just ignore what Google says.