Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

four out of five of the lines at the toop of the page are black ,how do i get them to blue again.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I was installing the plug ins and i press the wrong buttons,then once i was finished the black background appeared.

Giải pháp được chọn

as i said its a very minor problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

as i said its a very minor problem.

more options

You may have installed a persona.

You can uninstall your current Persona and revert to the Default theme (Tools > Add-ons > Appearance/Themes).

See: