Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when i tried to open certain porn website like xhamster, xvideos, pornhub and other porn sites. fire fox opens the main page but when i click on any video to open, it opens a page on top of which it is written OBJECT MOVED TO HERE.

  • 1 trả lời
  • 271 gặp vấn đề này
  • 1487 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Michael Verdi

more options

when i tried to open certain porn website like xhamster, xvideos, pornhub and other porn sites. fire fox opens the main page but when i click on any video to open, it opens a page on top of which it is written OBJECT MOVED TO HERE.

when i tried to open certain porn website like xhamster, xvideos, pornhub and other porn sites. fire fox opens the main page but when i click on any video to open, it opens a page on top of which it is written OBJECT MOVED TO HERE.

Giải pháp được chọn

This is likely an issue with the site and you'll have to contact them and ask them to fix it. But a link to a video (preferably not a porn video) to help us reproduce the problem might be helpful.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 16

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This is likely an issue with the site and you'll have to contact them and ask them to fix it. But a link to a video (preferably not a porn video) to help us reproduce the problem might be helpful.