Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lately while doing a 'save image as', it tries to 2nd guess me. I HATE that! Any way to turn this feature off?

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Doing the 'save image as' option, it will go back to the previous folder and keep going there for about 5 times before it save the image to the folder I want. Then when I change folders again, it will go back to the previous folder for about 5 more times. Is there any way to turn this feature off? I do not like it at all.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Current Firefox versions remember the download directory based upon the URL, so if the URL changes then the default folder may be chosen if there hasn't been selected a download folder before for that server.

Firefox 11 will have a workaround by providing a pref ( browser.download.lastDir.savePerSite) to disable this feature.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào