Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does clicking add to Firefox for an add-on download anything if you do not click the install button?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Does clicking add to Firefox for an add-on download anything if you do not click the install button?

Does clearing the history remove anything downloaded?

Giải pháp được chọn

Files may still be in the memory or disk cache if you decide not to install the extension.

You can probably use Clear Recent History to remove the last hour if you want to remove such files.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Files may still be in the memory or disk cache if you decide not to install the extension.

You can probably use Clear Recent History to remove the last hour if you want to remove such files.