Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do get rid of a tab group without closing the tabs? How do I take tabs out of a group?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I accidentally put all my tabs in one group. I'd like to get rid of the group without closing all the tabs in it; in other words, to undo putting all the tabs in one group. It would be useful to know how to remove a tab from a group without closing the tab, accidentally putting a tab in the wrong group will probably be a common error that needs to be easily undone.