Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i have got an search engine called searchqu.com/405, i want to change it immediatly to google search engine plz help me

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

''''Hai , this is sagar frm india, ihave encounterd an problem with an search engine, called searchqu.com/405, i dont know how it installed, but it is not disabling at all aith any procedure,,, so please help me to disable this, and make my home page with google. thank you,,,

'''''''''Hai , this is sagar frm india, ihave encounterd an problem with an search engine, called searchqu.com/405, i dont know how it installed, but it is not disabling at all aith any procedure,,, so please help me to disable this, and make my home page with google. thank you,,,

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Do a malware check with some malware scan programs. You need to scan with all programs because each program detects different malware. Make sure that you update each program to get the latest version of the database before doing a scan.

See also "Spyware on Windows": http://kb.mozillazine.org/Popups_not_blocked and Searches are redirected to another site

more options

Giải pháp được chọn

See these threads about searchqu: