Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cant save bookmarks, cant open profile cant start in safe mode

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rrebensdorf

more options

Cant save bookmarks, cant open profiles, cant open in safe mode...

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

here are the crash logs from mac... /Library/Logs/CrashReporter/firefox-bin_2011-12-14-085305_dmac003.crash

Dec 14 08:55:16 dmac003 ReportCrash[6648]: Process: firefox-bin [6647] Dec 14 08:55:16 dmac003 ReportCrash[6648]: Path: /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin Dec 14 08:55:16 dmac003 ReportCrash[6648]: Identifier: firefox-bin Dec 14 09:28:10 dmac003 ReportCrash[227]: Formulating crash report for process firefox-bin[226] Dec 14 09:28:10 dmac003 ReportCrash[227]: Saved crashreport to /Library/Logs/CrashReporter/firefox-bin_2011-12-14-092810_dmac003.crash using uid: 0 gid: 0, euid: 0 egid: 0

dmac003:~ root# cat /Library/Logs/CrashReporter/firefox-bin_2011-12-14-085305_dmac003.crash Process: firefox-bin [6615] Path: /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin Identifier: firefox-bin Version:  ??? (???) Code Type: X86-64 (Native) Parent Process: sh [6606]

Date/Time: 2011-12-14 08:53:05.100 -0800 OS Version: Mac OS X 10.5.8 (9L31a) Report Version: 6 Anonymous UUID: 8E19A272-7320-4E36-926D-842CBEBB17EB

Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP) Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000 Crashed Thread: 0

Dyld Error Message:

 unknown required load command 0x80000022