Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change folder where Profile data is stored?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4833 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi je33ie

more options

On our work computers we have limited storage space in our Documents and Settings folder and it keeps exceeding capacity.

If I can change where the Profile data automatically saves, this will solve the problem.

Giải pháp được chọn

I'm not sure that you can change the location of an existing profile but you can create a new profile and set the location. (I would guess that you can copy your existing profile to the new location to preserve your profile specific information as well.) See https://support.mozilla.com/en-US/kb/Managing-profiles

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I'm not sure that you can change the location of an existing profile but you can create a new profile and set the location. (I would guess that you can copy your existing profile to the new location to preserve your profile specific information as well.) See https://support.mozilla.com/en-US/kb/Managing-profiles

more options

Thanks Mandel - that worked. I created a new profile with the new location and deleted the old one and now I'm no longer getting the 'Exceed profile space' message.

Được chỉnh sửa bởi je33ie vào