Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've edited the Keyword URL so it shouldn't be Google doing autocomplete in the Location Bar but it still is. How do I stop Google dominating my searches?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

At first when I made the change it did go to the alternative search engine that I had under Keyword URL & it is still set as that (I've checked) yet when I type in website such as wikipedia & hit return its found & brought to me by Google. Note this is a location bar not search box issue.

Tất cả các câu trả lời (1)