Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to copy my password/bookmars from desktop to new laptop

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My Desktop has over 100 bookmarks with their passwords. I bought a laptop with no firefox browser. the desktop has 3.6 ver which I am VERY familiar and do Not like your 8.ver. I have a save 3.6 setup firefox browser that I install in the laptop. Please tell me the steps to install all the passwords/bookmarks to the laptop. The desktop has Xmarks and Lastpass.They are NO help for what I want to do. Thanks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hey tinner,

I think your best bet would be to use Firefox Sync. This will do everything you want. It is built into all Firefox builds after 4, but you can get it as an addon for older versions of Firefox.

I would seriously consider upgrading though. FF gets better and better with each release!

more options