Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 8 won't allow my touchsmart PC to enlarge horizontally

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

Normally, I can enlarge any web page by simply using fingers to enlarge or make the page smaller. Firefox 8 seems to have frozen up the ability to enlarge a web page horizontally. It works with enlarging the site vertically.

Normally, I can enlarge any web page by simply using fingers to enlarge or make the page smaller. Firefox 8 seems to have frozen up the ability to enlarge a web page horizontally. It works with enlarging the site vertically.