Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hi! Firefox 8.0 problem, When downloading .jpg files (http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?action=dlattach;topic=397.0;attach=656) The file will always be index.php ???

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox 8. problem. When downloading .jpg files (http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?action=dlattach;topic=397.0;attach=656) The file will always be index.php named?? Firefox 7 work fine.

Firefox 8. problem. When downloading .jpg files (http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?action=dlattach;topic=397.0;attach=656) The file will always be index.php named?? Firefox 7 work fine.

Được chỉnh sửa bởi cnc-bitti vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If I try your url with LiveHttpHeaders add-on, I get very strange results.
It looks like the server is sending some very bad headers.
I can not read the site, maybe I need to log in to get better results.
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?action=dlattach;topic=397.0;attach=656 There is no Content Length information, the Content-type is probably wrong.
In Firefox 8 this Content-Disposition probably does not work too.

GET /CNC-forum1/index.php?action=dlattach;topic=397.0;attach=656 HTTP/1.1
Host: www.cnc-tekniikka.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: nl,en-us;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Connection: keep-alive

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 08 Dec 2011 10:37:01 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.2.17
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: none
Expires: Fri, 07 Dec 2012 10:37:01 GMT
Accept-Ranges: bytes
Connection: close
Etag: "656Kuva 030.jpg1240148623"
Content-Disposition: attachment; filename*="UTF-8Kuva 030.jpg"
Cache-Control: no-cache
Set-Cookie: PHPSESSID=37353dc254e3d22e7990c8124d140b40; path=/
Last-Modified: Sun, 19 Apr 2009 13:43:43 GMT
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: application/octet-stream

more options

Works OK in Firefox 9+ versions (9.0 beta, Aurora, Nightly): Kuva 030.jpg

filename*="UTF-8''Kuva 030.jpg" should be without quotes filename*=UTF-8''Kuva 030.jpg


Bug 704989 - add workaround for broken Outlook Web App (OWA) attachment handling