Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HOW CAN I GET A SECOND NEW EMAIL ADDRESS

  • 2 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi smo

more options

I AM STILL LEARNING AND LIKE A SECOND EMAIL ADDRESS FOR THE WIFE. THANK YOU FOR ANY HELP HERM

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

There are many web sites where you can sign up for a free e-mail address. Go to Yahoo Mail or Gmail (for example), and press the button that says "Create new account." If you already have an account at that site, you might need to use the "sign out" or "log out" option first.

If you need more help, please contact your e-mail provider.

more options

Could it be, that you need help to set up another Email account in Thunderbird? Visit Thunderbird support in this case