Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I made the window larger and now can't get the tabs back. Escape doesn't work. I downloaded again but still just a white screen. Help

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi D2A

more options

Escape does not work.

Giải pháp được chọn

Did you try F11?

Duplicate Post.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Did you try F11?

Duplicate Post.

Được chỉnh sửa bởi alan_r vào

more options

thanks Alan! that works. may have posted twice. IE is not what it used to be!