Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Adobe Flash Player Movie Not Loaded

  • Không có trả lời
  • 50 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

whenever i try to view a Youtube video posted on Facebook it dosent load. Instead i get a blank white screen, and if i right click on it..there are 2 options: 1)Movie not loaded 2)About Flash player(version) All videos on other websites work fine. Please let me know if this can be fixed. Thanks :)

whenever i try to view a Youtube video posted on Facebook it dosent load. Instead i get a blank white screen, and if i right click on it..there are 2 options: 1)Movie not loaded 2)About Flash player(version) All videos on other websites work fine. Please let me know if this can be fixed. Thanks :)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Here's a screenshot too!!