On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you empty the internet browser cache. I was having trouble uploading an MP3 to Kizoa

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tim

more options

I was having trouble uploading an MP3 to Kizoa. (www.kizoa) which is site to upload photos and music. The music appears to be uploading, but then freezes. It was suggested that I empty my internet browser cache. I don't know where to start for this.

I was having trouble uploading an MP3 to Kizoa. (www.kizoa) which is site to upload photos and music. The music appears to be uploading, but then freezes. It was suggested that I empty my internet browser cache. I don't know where to start for this.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options