Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Question on downloading files

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

Some web browsers allow the user, when downloading a file, to run it directly from the hosting website instead of saving the file to my hard drive. For example, when I first set up this computer, I was able to "run" the Firefox setup program directly from Internet Explorer without being *ABSOLUTELY* forced to save it to my hard drive. Does Firefox allow this in any way, without *ABSOLUTELY* ramming the "save to your hard drive" down your throat every time?

Some web browsers allow the user, when downloading a file, to run it directly from the hosting website instead of saving the file to my hard drive. For example, when I first set up this computer, I was able to "run" the Firefox setup program directly from Internet Explorer without being *ABSOLUTELY* forced to save it to my hard drive. Does Firefox allow this in any way, without *ABSOLUTELY* ramming the "save to your hard drive" down your throat every time?