Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox on Mac will not open local files

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

On my Mac, since ver 3.6 I've noticed that when FF is not running, when I open/drag-and-drop a local file, FF opens to the homepage (which has been set to Google). When FF is running, the local files (HTML or even TXT) open fine. FF on my PC is fine. Is this the default behavior? How do I make FF start on the file I just tried to open?