Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have 2 problems that started at the same time. Youtube and downloading.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rokubato

more options

It's been like this for 3 days now.

Youtube videos takes really long time to start loading, once it even made my graphic driver to crash..the whole screen flashed and the youtube movie turned green. then it notified me that my driver recovered.

The 2nd problem is that downloads takes a really long time to start downloading.

I did not install any new software that may effect Firefox. Tried different solutions, including reinstalling FF. These problems won't appear in different browsers

I love Firefox, do not want to switch browsers!

Please help

Được chỉnh sửa bởi Rokubato vào

Tất cả các câu trả lời (1)