Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not able to scroll up/down on pages with touchpad in Firefox 8.0.1

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Use a laptop with Win XP pro and not able to use scrollfunction in Firefox 8.0.1. On another laptop with Win XP pro and Firefox 3.6.xxx ,scrollfunction works ok.