Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After upgrading my bookmarks list shows fewer entries than before; the directions have you search for a profiles folder that does not exist.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

After upgrading Firefox on about the 9th of November, I lost the bookmark list that I had before, and could access from my home page. Now it does not appear there. When I follow the directions on your mozillazine.org help page, I am told to search for a profile folder that does not exist with this version.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn