Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I open a new tab I would like it to be my homepage not a blank one

  • 2 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bignige

more options

I can see how to set the homepage but not in tabbed browsing

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thanks a lot, just what I wanted.

Nige