Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I download Firfox and click finish I receive the following message: The proxy server is refusing connections Check the proxy settings to make sure that they are correct.

  • 1 trả lời
  • 38 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can not down load Firefox I keep receiving the same message

Giải pháp được chọn

Check the connection settings.

If you do not need to use a proxy to connect to internet then select "No Proxy" if the default "Use the system proxy settings" setting doesn't work.

See "Firefox connection settings":

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Check the connection settings.

If you do not need to use a proxy to connect to internet then select "No Proxy" if the default "Use the system proxy settings" setting doesn't work.

See "Firefox connection settings":