Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 8.0.1 where do you import bookmarks? Cant find the import or thr bookmark organizer

  • 2 trả lời
  • 33 gặp vấn đề này
  • 94 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In Firefox 8.0.1, where is the import feature to import bookmarks from another browser or a back up of bookmarks on a dvd. Also, there does not appear to be a bookmark manager to organize or edit bookmarks.

operating system is windows xp home edition 2002 service pack 3

Giải pháp được chọn

"Bookmarks > Organize Bookmarks" has been renamed to "Show All Bookmarks" in Firefox 4 and later.

You can find the Import menu entry in the Bookmarks Manager (Library)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

"Bookmarks > Organize Bookmarks" has been renamed to "Show All Bookmarks" in Firefox 4 and later.

You can find the Import menu entry in the Bookmarks Manager (Library)