Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I upgraded to Firefox 8.0 and java script no longer works. I set the options to allow java script in the tools/options to allow java script but it still doesn't work. Are there any fixes?

  • Không có trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I support several web sites that I developed for clients and I use java script to manage/show slide shows. After upgrading to 8.0 my scripts don't load. When I click on preview on my web development tool my page will not load the java script - nothing shows on te screen. All used to work OK and still works in IE.