Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes on startup even in safe mode

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AlisonA

more options

Have trieed all the suggested steps (updates, anti-spyware/malware etc) but still crashing when I try to start up.

Giải pháp được chọn

Your crashreport:
https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-fe0f6ffa-27c2-4641-838c-450dd2111113
Firefox 8.0 Crash Report [@ DbgBreakPoint ]
This seems to be caused by Roboform. Installing the latest version 7.6.3 of Roboform should solve this problem.
http://support.mozilla.com/en-US/kb/latest-firefox-issues

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Your crashreport:
https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-fe0f6ffa-27c2-4641-838c-450dd2111113
Firefox 8.0 Crash Report [@ DbgBreakPoint ]
This seems to be caused by Roboform. Installing the latest version 7.6.3 of Roboform should solve this problem.
http://support.mozilla.com/en-US/kb/latest-firefox-issues

more options

Thank you!! Seems to have solved it (fingers firmly crossed)