Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get complete pictures to appear? Images are primitive or missing.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

If I go on a website using other servers there is a more complete image of the text/picture. Firefox is usually missing details, colors, lines, etc. which makes viewing the page more difficult

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See:


Make sure that you allow pages to choose their colors and that you haven't enabled High Contrast in the Accessibility settings.

  • Tools > Options > Content : Fonts & Colors > Colors : [X] "Allow pages to choose their own colors, instead of my selections above"