Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I select a different bookmark folder to "Unsorted Bookmarks" as the default for the "star" bookmark button

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi David McRitchie

more options

When I click the "star" button to create a bookmark I would like it to be placed in the main Bookmarks Menu folder. I realise that the Unsorted Bookmarks folder cannot be removed and that I can edit the location that the the bookmark is placed in using the "star" button but this is tedious. I just want to bypass the "Unsorted Bookmarks" folder as I have no use for it.

When I click the "star" button to create a bookmark I would like it to be placed in the main Bookmarks Menu folder. I realise that the Unsorted Bookmarks folder cannot be removed and that I can edit the location that the the bookmark is placed in using the "star" button but this is tedious. I just want to bypass the "Unsorted Bookmarks" folder as I have no use for it.

Giải pháp được chọn

Careful what you ask for.

The "Add Bookmark Here ²" (53.2 KB), I think, will do that with its options

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/add-bookmark-here-2/
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Careful what you ask for.

The "Add Bookmark Here ²" (53.2 KB), I think, will do that with its options

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/add-bookmark-here-2/