Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I had format my hard drive, how do re-connect Firefox to my sync account?

  • 4 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 499 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ibai

more options

I have been using Firefox sync for a few months. Last night I had to format and re-install Firefox. When I try to add a new device the key it asks for is noting like the key I saved before formatting. It's 9 digits but what Firefox save as 'Firefox Sync Key.html' is a 31 digit key (counting the 5 dashes). I also have my name & password saved. What am I doing wrong?

Thanks in advance, Chris

I have been using Firefox sync for a few months. Last night I had to format and re-install Firefox. When I try to add a new device the key it asks for is noting like the key I saved before formatting. It's 9 digits but what Firefox save as 'Firefox Sync Key.html' is a 31 digit key (counting the 5 dashes). I also have my name & password saved. What am I doing wrong? Thanks in advance, Chris

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can enter the account name (email address) and password and the Sync key.

  • Open "Tools > Options > Sync" or "Firefox > Set Up Sync"
  • Click "Set Up Firefox Sync" to go to "Firefox Sync Setup"
  • Click "I already have a Firefox Sync account" : Connect
  • Click "I don't have the device with me" at the bottom
more options

But How Can I Get My All Saved Bookmarks???

more options

I'm waiting the solution for the same problem... shit.

more options

You need the Recovery Key (sometimes known as Sync Key) and to follow these instructions: https://support.mozilla.com/en-US/kb/How%20to%20sync%20Firefox%20settings%20between%20computers#w_what-if-im-not-near-my-first-computer