Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I list trusted web sites in Firefox?

  • Không có trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
more options

To access a service provided throughy my employer, I have a list of web sites that I must add as trusted. The site URLs are of the form *.abc.com (not a real site). How do I get Firefox to accept the groups of web sites as trusted?