Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HOW DO I DELETE BOOKMARKS FROM THE BOOKMAR TOOLBAR ON MY MAC???

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 852 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user86

more options

Various bookmarks have appeared on my bookmarks toolbar. There are several I don't want to be there. Firefox help explains how to ADD bookmarks to the bookmarks toolbar but not how to REMOVE them. I would very much like to know how to do that.

Giải pháp được chọn

1. Go to Bookmarks on the top menu. 2. show all bookmarks 3. click bookmark toolbar 4. select the one you want to delete 5. Right click and choose delete

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

1. Go to Bookmarks on the top menu. 2. show all bookmarks 3. click bookmark toolbar 4. select the one you want to delete 5. Right click and choose delete

more options

THANKYOUTHANKYOUTHANKYOUTHANKYOU.

I'm a Mac user, so don't think I have "right click", but I just highlighted the offending toolbar bookmarks and deleted with keyboard delete key, and it worked!

(I never would have thought of "show all bookmarks", tried everything else.)

Super awesome, thank you.


p