Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Instead of my google home page, I get firefox and abine's home pages since I updated to the latest Firefox.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I had Abine as an add-on as spyware, and google set as my home page. Since updating to the latest version of firefox, I get both firefox's web site and abine's web site loading every time I go online. How do I stop this and restore my google home page?