Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Firefox have some kind of firewall??? Recently I can't print or connect to my work computer remotely. Two things I was always to do in the past.

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
more options

Recently I can't connect to my work computer remotely and I can't print things even when I am using my desktop which is directly connected to the printer. If I go to Internet Explorer or AOL I have no problems but since I mainly use Firefox this has become a major problem.