Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Safari lets me emulate other devices by entering in a user agent string, i.e. it can "look like" an ipad or android phone. Can Firefox do this - look like another device using user agent strings from that device?

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dbgnvan

more options

I can use an user agent string from any device in Safari in order to have safari emulate that device. It's a very useful feature. My safari can act like an ipod, ipad, windows phone, android phone ( of any type ) etc. Great for testing mobile apps.

Can Firefox do this. I Do NOT want to run firefox on my phone. I want FF on my mac to LOOK LIKE a phone to the target site.

I can use an user agent string from any device in Safari in order to have safari emulate that device. It's a very useful feature. My safari can act like an ipod, ipad, windows phone, android phone ( of any type ) etc. Great for testing mobile apps. Can Firefox do this. I Do NOT want to run firefox on my phone. I want FF on my mac to LOOK LIKE a phone to the target site.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

wow this is WAY WAY better than what safari does.

thanks - I'll post a donation.