Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do you increase the size of text in gmail emails

 • 2 trả lời
 • 78 gặp vấn đề này
 • 15970 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Choyki

more options

I had the right size text but pressed some keys accidently on the keyboard and now every thing is much smaller. How do i fix that?

Giải pháp được chọn

See http://kb.mozillazine.org/Zoom_text_of_web_pages

To change the text size of web pages, do any of the following

 • Firefox 3 and above: View -> Zoom -> Zoom In / Zoom Out / Reset / Zoom Text Only
  • Ctrl+0 (hold the control key and press zero) resets zoom to normal size (Zoom RESET).
  • Ctrl++ (hold the control key and press the plus key) makes the text larger (Zoom IN).
  • Ctrl+- (hold the control key and press the minus key) makes the text smaller. (Zoom OUT)
  • Ctrl+scroll with mouse wheel

These changes will only change text sizes temporarily. "Tools -> Options -> Content -> Fonts & Colors gives you options that will stick.


Your updating of Firefox is behind even on Firefox 3

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 22

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

See http://kb.mozillazine.org/Zoom_text_of_web_pages

To change the text size of web pages, do any of the following

 • Firefox 3 and above: View -> Zoom -> Zoom In / Zoom Out / Reset / Zoom Text Only
  • Ctrl+0 (hold the control key and press zero) resets zoom to normal size (Zoom RESET).
  • Ctrl++ (hold the control key and press the plus key) makes the text larger (Zoom IN).
  • Ctrl+- (hold the control key and press the minus key) makes the text smaller. (Zoom OUT)
  • Ctrl+scroll with mouse wheel

These changes will only change text sizes temporarily. "Tools -> Options -> Content -> Fonts & Colors gives you options that will stick.


Your updating of Firefox is behind even on Firefox 3

more options

Thank you critchie.