Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot click on any links from any website if it is at the top of the browser window,all other links I can click on.Any suggestions? Already unistalled & reinstalled.

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

All links at the top of web pages I cannot click,even side scroll bar does not move until down a quarter of the page.I do not have this problem with IE.

Giải pháp được chọn

The Yahoo! Toolbar extension and the Babylon extension have been reported to cause this issue. Disable or uninstall those add-ons.

   * https://support.mozilla.com/kb/Troubleshooting+extensions+and+themes
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The Yahoo! Toolbar extension and the Babylon extension have been reported to cause this issue. Disable or uninstall those add-ons.

   * https://support.mozilla.com/kb/Troubleshooting+extensions+and+themes