Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Server can't be found to upgrade Firefox.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rbillings

more options

When trying to download an upgraded version of Firefox The server can't be found message came up.

Giải pháp được chọn

Hi dblmerrill-

I would recommend getting the latest version of Firefox by going to this link:

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

I hope that helps!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi dblmerrill-

I would recommend getting the latest version of Firefox by going to this link:

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

I hope that helps!