Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't watch streaming movies

  • 1 trả lời
  • 37 gặp vấn đề này
  • 14043 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rbillings

more options

Hi! I am running Ubuntu 11.10. My Firefox version is 7.0.1. I want to watch streaming movies from http://www.watch-movies.net.in but I can't. I click the link so that the movie screen loads but it says that 'I should install the XviD codec to watch MPEG-4 movies'. Please help!

Giải pháp được chọn

Hi BlueTower-

Sometimes, the video or audio content in a web page cannot be properly downloaded and displayed in Firefox. A required plugin may be missing, outdated, blocked, in conflict with another plugin or extension, or the content may be blocked for some reason. This article will help you solve these problems.

Fix common audio and video issues

If this does not help, I found a page where you can download the XviD codec: http://www.xvid.org/Downloads.15.0.html. I am not familiar with this codec so I cannot guarantee that this will resolve the issue. Hope that helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi BlueTower-

Sometimes, the video or audio content in a web page cannot be properly downloaded and displayed in Firefox. A required plugin may be missing, outdated, blocked, in conflict with another plugin or extension, or the content may be blocked for some reason. This article will help you solve these problems.

Fix common audio and video issues

If this does not help, I found a page where you can download the XviD codec: http://www.xvid.org/Downloads.15.0.html. I am not familiar with this codec so I cannot guarantee that this will resolve the issue. Hope that helps.