Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

upgraded from 3.6 to 7 - changed nothing else - now takes 50-60 seconds to for the browser to start - works OK after that as long as I keep a window open. I then diabled all plug ins and extenstions - still 60 seconds to load browser.

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

I upgraded from 3.6 to 7 - changed nothing else - now takes 50-60 seconds to for the browser to start - works OK after that as long as I keep a window open. I then disabled all plug ins and extensions - still 60 seconds to load browser. I also keep getting a high memory warning from AVG with mem usage up to 600,000 k

I upgraded from 3.6 to 7 - changed nothing else - now takes 50-60 seconds to for the browser to start - works OK after that as long as I keep a window open. I then disabled all plug ins and extensions - still 60 seconds to load browser. I also keep getting a high memory warning from AVG with mem usage up to 600,000 k