Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The Menu items in page header do not work

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When webpages have 'menus' in the head as on your Firefox Help page I cannot access them. eg now I am signed in I cannot sign out. This also happens on the Sainsbury shopping page and also Lloyds bank page

Giải pháp được chọn

The Yahoo! Toolbar extension has been reported to cause this issue. Disable or uninstall that add-on.

   * https://support.mozilla.com/kb/Troubleshooting+extensions+and+themes
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The Yahoo! Toolbar extension has been reported to cause this issue. Disable or uninstall that add-on.

   * https://support.mozilla.com/kb/Troubleshooting+extensions+and+themes