Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website says to enable Javascript- but it's already enabled.

  • Không có trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

I just recently signed up at Link Connector- and affiliate marketing program. When I clicked the account activation link in my email, I was brought to a web page where I could log into my account. When I tried to log in, I received an error saying that Javascript needs to be enabled.... but it already is enabled. I checked out the same website in IE, and I am able to log in just fine.

Any idea what might be causing this problem?