Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to have the keyword search feature already include certain terms in the search?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

For example, if I want to make a keyword search with the keyword "dl" for a Google search that already includes the terms "site:mediafire.com" automatically.

Is this possible already?

Giải pháp được chọn

Sure, just add that search term before the %s in the bookmark.
You probably can't do that if you add the keyword via the Manage Search engines, but it should work if you create a bookmark and assign a keyword to it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Sure, just add that search term before the %s in the bookmark.
You probably can't do that if you add the keyword via the Manage Search engines, but it should work if you create a bookmark and assign a keyword to it.

more options

Thank you so much!