Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trying to import favorites from IE, but only Opera shows as an option

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi caryn0819

more options

Following instructions to import Favorites from Internet Explorer into Firefox, select History, all History, then import from another browser. Only Opera shows as an option. How do I get IE to display?

Working with LinuxMint 11 on Compaq laptop.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

figured it out. Went to History, all history, then import from html file.