Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In the "manage search engines" tab, how do I remove Yahoo search engine from my Search Engine Tab?

  • Không có trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Question In the "manage search engines" tab, I removed all engines except Google. Yesterday, 10-19-2011, I received a warning notification that there was an attempt to change my default search engine. When I restarted Firefox, the Yahoo search engine had been added AND moved to the top of my default search engine list. I have edited and deleted Yahoo several times now, and it continues to re-install itself and I get a notification warning each time. How do I permanently remove the Yahoo search engine from my Search Engine Tab?