Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Just came from Maxthon and want to be able to place a tabbed site directly into bookmark already on bookmark toolbar?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 60 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi flycaster

more options

In Maxthon (Mx2.5.8) I am able to place bookmark folders on a toolbar...similar to the FF7 bookmark toolbar. These folders can hold many bookmarks. For example, I have specific bookmark folders for specific web sites: Fishing folder for fishing web sites, etc. So, when I come across a fishing web site and want to save it in its appropriate folder, I will left click on the fishing folder on the toolbar and within the dropdown menu is "Add to this folder." Then to save the site all I have to do is left click "Add to this folder." In FF7 I'dlike to be able to do the csame thing. That is, I already have imported and placed on the FF's bookmark toolbar my bookmark folders from Mx, and now would like to have a way to place wanted to save web sites directly into its appropriate bookmark folder...ala Mx.

In Maxthon (Mx2.5.8) I am able to place bookmark folders on a toolbar...similar to the FF7 bookmark toolbar. These folders can hold many bookmarks. For example, I have specific bookmark folders for specific web sites: Fishing folder for fishing web sites, etc. So, when I come across a fishing web site and want to save it in its appropriate folder, I will left click on the fishing folder on the toolbar and within the dropdown menu is "Add to this folder." Then to save the site all I have to do is left click "Add to this folder." In FF7 I'dlike to be able to do the csame thing. That is, I already have imported and placed on the FF's bookmark toolbar my bookmark folders from Mx, and now would like to have a way to place wanted to save web sites directly into its appropriate bookmark folder...ala Mx.

Giải pháp được chọn

In Firefox you can drag'n'drop to save a new bookmark to the Bookmarks Toolbar.
Drag the website image in the URL bar down to that folder, and the folder should open, then drop the bookmark where you want it within that folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

In Firefox you can drag'n'drop to save a new bookmark to the Bookmarks Toolbar.
Drag the website image in the URL bar down to that folder, and the folder should open, then drop the bookmark where you want it within that folder.

more options

Yeah, that worked. Dragged the url icon. Is there any way to do this with gestures or without having to drag?