Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No download window opens. No indication that a download will occur. How do I get a download of Firefox?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 139 lượt xem
more options

I go to the mozilla.org web site. I click download. A new web page opens. No download blocked bar appears at the top. When I click "click here" the new web page says "Internet Explorer can not display the webpage"

I go to the mozilla.org web site. I click download. A new web page opens. No download blocked bar appears at the top. When I click "click here" the new web page says "Internet Explorer can not display the webpage"