Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

GUI is distorted with Hardware acceleration enabled.

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 70 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The Upper Gui is all distorted and flickers when HW acceleration is enabled. But everything is fine when its disabled.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

If disabling hardware acceleration works then check if there is an update available for your graphics display driver, otherwise you need to keep hardware acceleration disabled.